Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 104

azylové domy - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandys@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Azylový dům sv. Gerarda je určen především pro rodiny a matky (otce) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. U nás mohou načerpat nové síly k řešení své situace a opět se tak postavit na vlastní nohy. Azylový dům slouží přednostně lidem z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, dále ze Středočeského kraje a v případě volné kapacity přijímáme klienty z celé České republiky.

azylové domy - Charita Starý Knín

E-mail: azylovydum@socialnipece.cz - telefon: 728 365 008 - web: www.socialnipece.cz
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytnout  dočasné ubytování úplným i neúplným rodinám s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, pokud se ocitnou bez přístřeší a v sociální nouzi a lidem bez ohledu na věk a rodičovství, bezprostředně postižených živelnou katastrofou.

chráněné bydlení - Fokus Praha, z.ú.

E-mail: vopat.vaclav@fokus-praha.cz - telefon: +420 778 535 006 - web: www.fokus-praha.cz
Služba je koncipovaná jako dočasná podpora pro to, aby klient:

získal či udržel samostatné bydlení v přirozeném prostředí,
získal či udržel dovednosti, které mu umožní samostatné bydlení.

Posláním
služby je připravovat lidi s dlouhodobým duševním onemocněním tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby.

Cílem
služby je podpořit uživatele ve schopnosti využít dostupné vlastní nebo veřejné zdroje, naučit praktické dovednosti a posílit sebedůvěru, nezbytnou pro získání, udržení nebo zkvalitnění svého vlastního bydlení.

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

nízkoprahová denní centra - Oblastní charita Kutná Hora

E-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz - telefon: 731598874 - web: http://www.kh.charita.cz
Poslání: Poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb.

 

 

 

nízkoprahová denní centra - Farní charita Nymburk

E-mail: charita.nymburk@centrum.cz - telefon: 725 040 930 - web: www.nymburk.charita.cz
Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení. Služba je určena osobám starším 18 let.

nízkoprahová denní centra - Prostor plus o.p.s.

E-mail: michal.jiranek@prostor-plus.cz - telefon: 608956522 - web: www.prostor-plus.cz
Nízkoprahové denní centrum v Kolíně má za cíl poskytovat podporu a pomoc lidem v obtížné
životní situaci. Jeho posláním je vytvářet bezpečné a inkluzivní prostředí, kde jednotlivci mohou
získat potřebné sociální služby, poradenskou pomoc, a nalézt podporu v procesu zlepšování
svého života. Centrum se zaměřuje na lidi bez domova, ohrožené skupiny a jednotlivce čelící
sociálním vyloučením. Poskytuje základní sociální služby, jako jsou hygienické a stravovací
možnosti, a zároveň podněcuje rozvoj individuálních schopností a dovedností, aby lidé mohli
postupně obnovit svou samostatnost a integrovat se zpět do společnosti.

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

odborné sociální poradenství - Oblastní charita Kutná Hora

E-mail: pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz - telefon: 734 823 998 - web: http://www.kh.charita.cz
Posláním služby je pomoc jednotlivcům i rodinám v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni v daný okamžik řešit vlastními silami. Cílem je zapojit klienty do aktivního řešení jejich nepříznivé životní situace.

odborné sociální poradenství - Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

E-mail: vladimira.slancova@slunce.info - telefon: 703147115 - web: http://www.slunce.info
Posláním Odborného sociálního poradenství je poskytnout radu a podporu lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci.

Cíl: Cílem Odborného sociálního poradenství je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci, zejména pak při orientaci v této situaci, při pojmenování problému a při hledání vhodného řešení a při jeho samotné realizaci.

Čas a místo poskytování služby: • Ambulantní forma – na adrese Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Pražská 910, 273 51 Unhošť • Terénní forma - v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky. Služba může být poskytována ve výjimečných případech také telefonicky, e-mailem nebo poštou.

Podmínky pro přijetí žadatele: • Podání žádosti o službu. • Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce. • Zájemce musí spadat do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem a nastavením služby a sociálním še