Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 49

odborné sociální poradenství - Prostor plus o.p.s.

E-mail: poradenstvi.drogy@prostor-plus.cz - telefon: 735 757 095, 775 873 409 - web: www.prostor-plus.cz
Poradna pro závislosti je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání návykových  látek a závislostního chování. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k  minimalizaci rizik spojených se závislostí a napomoci tím ke zlepšení situace. Služba působí ve  městě Kolín. 

odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

E-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz - telefon: 602601270 - web: www.czpstredoceskykraj.cz
Služba odborného sociálního poradenství  Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je poskytována na osmi pracovištích - poradnách CZPS, a to v Benešově u Prahy,  Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Praze VZ a Příbrami.  Pracoviště jsou přizpůsobena potřebám osob se zdravotním postižením, standardně vybavena a disponují běžnou kancelářskou technikou. Většina z nich má pro potřeby svých klientů vyhrazená parkovací místa.

odborné sociální poradenství - Laxus z. ú.

E-mail: vanek@laxus.cz - telefon: 602803279 - web: http://www.laxus.cz
ASV Laxus poskytuje adiktologické a sociální služby osobám, které se do konfliktu se zákonem dostaly vlivem užívání návykových látek nebo jiného návykového chování. Klíčovou aktivitou je individuální konzultace s klientem ve VV nebo VTOS, další možností je skupinová práce (podpůrná, motivační, preventivní, terapeutická…) v indikovaných skupinách, zejména na specializovaných oddílech VTOS, určených k léčbě. K dalším aktivitám ASV Laxus je postpenitenciární péče, zejména doprovody do léčebných zařízení nebo zařízení následné péče. Cíl spolupráce vychází z indikovaných potřeb klienta a v průběhu spolupráce je individuální plán pravidelně revidován a upravován s ohledem na aktuální situaci a potřeby klienta.

kontaktní centra - Laxus z. ú.

E-mail: cas.nymburk@laxus.cz - telefon: 734316541 - web: http://www.laxus.cz
Jsme tu pro lidi z okresů Nymburk, Poděbrady a Lysá nad Labem, kteří užívají drogy nebo pijí alkohol a z nějakého důvodu nemohou přestat a také pro ty, kteří již s užíváním přestali a nechtějí začít znovu. Pomoc nabízíme také lidem, které trápí užívání drog a alkoholu jejich blízkého.

kontaktní centra - Magdaléna, o.p.s.

E-mail: hamackova@magdalena-ops.cz - telefon: +420 604 735 989 - web: www.magdalena-ops.cz
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení v rámci Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov, které poskytuje ambulantní nízkoprahové sociální služby. Cíle služby Základním cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Obecným cílem je směřování klienta ke změně životního stylu, k léčbě či přijetí jiné odborné pomoci. Dílčí cíle služby jsou: minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení,

kontaktní centra - Magdaléna, o.p.s.

E-mail: chaloupkova@magdalena-ops.cz - telefon: +420 737 391 214 - web: www.magdalena-ops.cz
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní nízkoprahové sociální služby v rámci Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram. 

Cíle služby

Základním cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek ve smyslu filozofie harm reduction a směřování klienta ke změně životního stylu.  Dílčí cíle služby jsou:


minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení,

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

nízkoprahová denní centra - Oblastní charita Kutná Hora

E-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz - telefon: 731598874 - web: http://www.kh.charita.cz
Poslání: Poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb.

 

 

 

nízkoprahová denní centra - Farní charita Nymburk

E-mail: charita.nymburk@centrum.cz - telefon: 725 040 930 - web: www.nymburk.charita.cz
Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení. Služba je určena osobám starším 18 let.