Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 24

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

odborné sociální poradenství - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: zavadil@os-semiramis.cz - telefon: 606 365 338 - web: http://www.os-semiramis.cz
Centrum rodinného poradenství a terapie nabízí pomoc a podporu při řešení témat, která rodinu trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, společně hledají nové pohledy a jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Pracujeme také individuálně s potížemi, které přinášejí dětští klienti. Naším cílem je naučit je, jak se vyznat v sobě, pojmenovat své potřeby a mluvíme také o traumatech a těžkých situacích, se kterými se potýkají. Centrum pomáhá rodině jako celku, a to tak, aby se všem jejím členům dobře dařilo.

odborné sociální poradenství - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PORADNA LUMA

Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).


Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
Doprov

odborné sociální poradenství - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: info@cestaintegrace.cz - telefon: 774780540 - web: www.cestaintegrace.cz
Odborné sociální poradenství a související preventivní činnost cílové skupině dětí a mládeže ohrožené sociálně rizikovými jevy.

odborné sociální poradenství - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: jana.benova@centrumpribram.cz - telefon: 318 498 281 - web: www.centrumpribram.cz
Posláním Sociální poradny je poskytovat občanům, kteří se na službu obrátí, bezplatné, důvěrné a nestranné odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé životní situace jednotlivců a rodin, kterou sami aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Tým pracovníků Sociální poradny je složen z odborníků se specializací v oblasti sociální práce, práva, dluhové problematiky a psychologie.

Služba je určena osobám bez omezení věku, které aktuálně potřebují pomoc v řešení především těchto okruhů problémů:


Hmotná nouze, snížená finanční gramotnost, zadluženost, probíhající, či hrozící exekuce
Nestabilní či nejisté bydlení nebo jeho absence
Potíže v uplatnění se na trhu práce (znevýhodnění, dlouhodobá nezaměstnanost, existence dalších bariér)
Výchovné problémy v rodině, příp. delikventní chování dětí/mladistvých
Vztahové problémy v rodině nebo v občanském životě

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PODPORA RODINY

Posláním služby je poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

Komplexní podpora rodin s ohroženými dětmi. Podpora rodičů při udržování kontaktu s dítětem nebo při navazování přerušeného kontaktu s dítětem, pro rodiny s předškoláky a školáky – pomoc při získání místa ve školce či škole, s domácí přípravou do školky a školy, pomoc při komunikaci se školou a školskými zařízeními, pomoc se získáním zdravotní péče, pomoc s celkovou stabilizací rodiny včetně finanční ad. Sepisování listin, doprovod na úřady a instituce. Zprostředkování návazných služeb (psycholog, azylový dům, p

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

E-mail: info@kcricany.cz - telefon: 774780141 - web: www.kcricany.cz
Nabízí ambulantní a terénní službu rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

E-mail: stikova.tereza@diakonie-stred.cz - telefon: 734410997 - web: www.diakonie-stred.cz
Posláním naší služby je samostatně fungující rodina s vyhovujícím zázemím pro děti.

Služba je poskytována rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí řešit, ale nedokáží ji řešit vlastními silami. Službu poskytujeme jednotlivcům (matka, otec, jiná pečující osoba) s dětmi, úplným rodinám, těhotným ženám a nezletilým osobám (15-18 let). 

Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt na vedoucí služby:
Bc. Tereza Štiková  
telefon: 734 410 997
email: stikova.tereza@diakonie-stred.cz

 

 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum ROUTA, z.s.

E-mail: sas@rc-routa.cz - telefon: 608873926 - web: www.rc-routa.cz
SAS ROUTA pomáhá rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v prevenci sociálního vyloučení a při sociálním začleňování. Cílem je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Prostor plus o.p.s.

E-mail: sas@prostor-plus.cz - telefon: 735750812 - web: www.prostor-plus.cz
V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám a dětem minimalizovat rizika a případné  důsledky sociálního vyloučení v Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí. Podporujeme rozvoj schopností  a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí a ke zlepšení nepříznivých životních podmínek.  Společně hledáme cestu, na jejímž konci je spokojená rodina. Služby poskytujeme bezplatně a bez  jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou.