Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Ponton, z.s., Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Ambulantní forma služby (klub) je určena pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí ve věku 11 – 20 let, terénní forma pro děti, mladé lidi a mladé dopělé ve věku 6 – 26 let, celá cílová skupina může využívat ambulantní služby kontaktní místnosti a také telefonický a online kontakt.

Klub využívají převážně klienti žijící na příbramských ubytovnách, v azylovém domě, v sociálním bydlení nebo sídlištní děti z nízkopříjmových, případně jinak znevýhodněných rodin (děti samoživitelů, děti z početných rodin, děti z rodin, které často mění bydliště atd.).

Terén využívají především dvě skupiny klientů:

Ve věku 6 – 10 let využívají terénní formu služby děti trvale žijící na ubytovnách (zejména Pod Čertovým pahorkem a v ul. Bří. Čapků, dále na ubytovně Horník a v ul. Jáchymovská).

Ve věku 11 – 20 let se jedná převážně o sídlištní mládež, která tráví čas na ulici, sdružuje se do part, experimentuje s alkoholem a návykovými látkami, dopouští se vandalismu, krádeží, ojediněle i závažných trestných činů atd.

Ve věku 20 - 26 let tvoří cílovou skupinu především klienti, kteří se na službu navázali v době svého dospívání a rané dospělosti.

Specifickou část klientely klubu ve věku 16 - 20 let  i terénu ve věku 16 - 26 let tvoří mladí rodiče, kteří věkově spadají do cílové skupiny – pro práci s nimi byly vypracovány konkrétní postupy.

Služby NZDM Bedna mohou děti a mladí lidé využívat bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších odlišností. 

 

 

Cíle:

Dlouhodobé cíle NZDM Bedna jsou (u uživatelů služby):

 • předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování (jedná se především o rizikové trávení volného času spojené např. s pohybem po nebezpečných místech, užíváním alkoholu, marihuany a jiných psychotropních látek, vandalismem, neoprávněným řízením motorových vozidel, majetkovou trestnou činností atd.)

 • zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace (např. znát sociální služby a další instituce, které mohou člověku poskytnout podporu, přemýšlet nad různými variantami řešení obtížných situací, umět zhodnotit dopady rizikových rozhodnutí, umět přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí atd.)

 • rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti (jedná se především o rozvíjení schopnosti porozumět sám sobě, orientovat se a komunikovat v různých sociálních prostředích, přiměřeně reagovat v interakci s vrstevníky, učiteli, zaměstnavateli, úředníky, policisty a dalšími osobami, dodržovat etické normy, dodržovat pravidla jednotlivých institucí, zákony ČR atd.)  

 • aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem (především nabízet možnost smysluplného trávení volného času, podněcovat zájem o aktivity připravované v NZDM a dále seznamovat s dostupnou nabídkou zájmových činností, zprostředkovávat zkušenosti se zájmovou činností a podporovat zapojení do dostupné zájmové činnosti)

 • posilovat hodnotu vzdělání a schopnosti uplatnit se na trhu práce (především posilovat vědomí hodnoty vzdělání, podněcovat zájem o vzdělání a vědění, dále zvědomovat dopad záškoláctví, nedokončení základního vzdělání, podněcovat zájem o konkrétní učební nebo studijní obory, kvalifikování v konkrétním oboru, získávání zkušeností a dovedností, které mohou přispět k uplatnění na trhu práce, podporovat zlepšování školních výsledků atd.)

 • posilovat kompetence v partnerských vztazích

 • posilovat rodičovské kompetence 

Krátkodobé cíle NZDM Bedna: 

 • jsou definovány v rozvojovém plánu na konkrétní rok

 • rozvojový plán vzniká nejpozději během prvního čtvrtletí daného kalendářního roku

 • obsahuje krátkodobé cíle, které se mohou vztahovat ke klientům, k programům, k provozu, k personálu atd.

 • vyhodnocení rozvojového plánu probíhá nejpozději během prvního čtvrtletí následujícího roku.

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 11:00-19:00
Kontaktní místnost a klub celoročně
Úterý : 11:00-19:00
Kontaktní místnost a klub v období od 1. 11. do 29. 2.
Úterý : 11:00-14:00
Kontaktní místnost v období od 1. 3. do 31. 10.
Středa : 11:00-19:00
Kontaktní místnost a klub
Čtvrtek : 11:00-19:00
Kontaktní místnost a klub
Pátek : 11:00-14:00
Kontaktní místnost
Terénní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 14:00-19:00
od 1. 3. do 31. 10. mimo období letních prázdnin
Pondělí : 16:00-21:00
v období letních prázdnin
Úterý : 14:00-19:00
celoročně
Čtvrtek : 14:00-19:00
od 1. 3. do 31. 10.
Čtvrtek : 16:00-21:00
v období letních prázdnin

Cílová skupina klientů

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Místo poskytování služby

Budovatelů 116,26101 Příbram 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Příbram

Telefon

608936116