Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prostor plus o.p.s., Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  KOLÁRKA 

Popis realizace poskytování sociální služby 

01/2023

Poslání služby 

Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku  6-26 let z Kolína a blízkého okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, a pozitivně ovlivňovat jejich  životní styl.  

Cílová skupina 

Našimi klienti jsou děti, dospívající (teenageři) a mladí dospělí ve věku 6-26 let z Kolína a blízkého  okolí, kteří: 

● jsou ohroženi sociálně patologickými jevy (experimentování s návykovými látkami,  sebepoškozování, kriminalita, xenofobie, agresivita, vandalismus, šikana, rasismus, závislosti  atp.) 

● se nachází v nepříznivé životní situaci (např. dluhy a nestabilní finační situace, rozvod v  rodině, potíže spojené se školou, s vrstevníky, úmrtí atp.) 

● hledají alternativu k běžně strávenému volnému času a mají zájem se rozvíjet.

 

Cíle služby:

• Klient samostatně řeší svou nepříznivou životní situaci.  

• Motivovaný klient, který aktivně tráví volný čas. 

• Klient má rozvinuté sociální schopnosti a dovednosti.  

• Klient je začleněn do společnosti. 

• Klient zná rizika a dopady např. závislostního, kriminálního jednání, nezdravého způsobu  života a promiskuity. 

• Klient je schopen akceptovat odlišnosti v rase, pohlaví, názoru, náboženství, sexuální  orientaci atd. 

 

Zásady poskytování služby:

● Nízkoprahovost (dobrovolnost, bezplatnost, anonymita, dostupnost) 

● Mlčenlivost a diskrétnost 

● Individuální přístup 

● Důstojnost a respekt

 

Poskytované služby:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

● NZDM nabízí široké spektrum volnočasových aktivit a využití zázemí (hudební zkušebna,  posilovna, workout, venkovní hry a společenské hry, využití PC aj.) NZDM sestavuje  pravidelný měsíční program zahrnující aktivity pro dospívající (teenagery) a mladé dospělé  různého charakteru, realizované ve vnitřních a venkovních prostorech.  

● Jedná se o volnočasové aktivity, situační intervenci, programy specifické prevence, zajištění  podmínek pro přiměřené vzdělávání, akce, besedy a workshopy, informační servis, pobyt na  klubu. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

● Aktivity realizované v NZDM a také mimo prostory, které umožňují lepší orientaci ve vztazích  odehrávajících se ve společenském prostředí např. akce pro veřejnost, společné akce s jinými  NZDM, výlety a pobytové programy, dny otevřených dveří a návštěva akcí pořádaných v  rámci Kolína. 

Sociálně terapeutické činnosti  

● Jedná se o jednání se zájemcem, odmítnutí zájemce o službu, uzavření dohody, ukončení  služby, stanovení IP, revize dohody, revize IP, kontaktní práce, mapování potřeb a NSS,  sociální práce, poradenství, krizovou intervenci a práce se skupinou. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

● Mezi poskytované služby lze zařadit informační servis týkajících se třetích stran, kontakt ve  prospěch klienta, odkaz na návaznou službu/zprostředkování a doprovod/asistence. 

 

Forma poskytované služby:

● Ambulantní 

● Terénní 

 

Výkony/popis výkonu: 

Akce – dlouhodobě plánované akce, na jejíž realizaci se spolupodílejí klienti NZDM. 

Beseda s externistou – jednorázový program s externími odborníky. Beseda má vždy preventivní  charakter a koresponduje s aktuálně probíraným tématem. 

Doprovod/asistence – fyzický doprovod klienta pracovníkem do návazné služby a případná  asistence při jednání, sepisování či porozumění úředním dokumentům. 

Informační servis – poskytování informací o provozu služby, o dostupnosti pracovníků, o změnách  a plánech, které se přímo týkají fungování NZDM. 

Jednání se zájemcem

Kontakt ve prospěch klienta – kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami/institucemi, rodiči  (ústně, písemně, telefonicky) ve prospěch klienta a vždy s jeho souhlasem, nejlépe za jeho  přítomnosti. 

Kontaktní práce – cílené navazování rozhovoru s klientem za účelem společného hledání cíle využití  služby, vytvoření dostatečné vzájemné důvěry a zmapování aktuální životní situace. Součástí je  hledání a upevňování hranic komunikace a kultivování schopností klienta vyjádřit své potřeby. 

Krizová intervence – poskytnutí odborné pomoci klientovi nacházejícímu se v krizi. Jde pouze o  akutní intervenci s odkazem na návaznou službu, pracovníka, jenž absolvoval kurz krizové intervence  či následující možnosti k řešení dané nepřízně. 

Mapování potřeb a NSS (nepříznivá sociální situace) -stěžejní metoda práce, kdy pracovník mapuje  jednak nenaplněné potřeby, s jejichž naplňováním může klientovi pomoci a také nepříznivou sociální  situaci, ze které společně hledají reálná východiska. 

Odkaz na návaznou službu/zprostředkování – dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče  či předání kontaktu na potřebnou sociální službu. 

Odmítnutí zájemce o službu 

Pobyt na klubu 

Poradenství – poskytnutí odborné pomoci při řešení klientova problému (zpřehlednění situace,  náhled, předání informací a formy řešení vedoucí k odstranění obtíží). Nejčastějšími oblastmi jsou  škola, vztahy, návykové látky, práce, bydlení, trestní právo, násilí, finance, zdraví, sex, volný čas.  Může mít krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý charakter. 

Práce se skupinou – cílená aktivita poskytovaná skupině klientům zaměřená na rozvoj  psychosociálních dovedností, časově a prostorově ohraničená, např. komunikace, kooperace, vztahy  ve skupině, apod. 

Revize IP 

Revize dohody o poskytování služby 

Situační intervence - poskytování zpětné vazby k aktuálnímu chování či vzniklé situaci “tady a teď“.  Tato zpětná vazba může být jak pozitivní (podpora, ocenění, apod.), tak i negativní (reflexe  neuvědomovaných důsledků chování aj.) 

Sociální práce - v rámci sociální práce jsou řešeny např. zakázky tvorby CV, hledání vhodné pracovní  pozice, hledání vhodného typu návazného vzdělávání, podpora při komunikaci se zaměstnavateli,  domovníky, majiteli bytů, jednorázové poskytnutí informace, kontaktu či adresy apod. 

Specifická prevence - programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality,  zaměřeny na určitá témata (např. sex a vztahy, experimentování s návykovými látkami) s cílem  působit pozitivně na postoj klienta a zasloužit se o uvědomění či eliminaci rizik a rizikového chování. 

Ukončení dohody o poskytování služby 

Uzavření dohody o poskytování služby

Volnočasová aktivita – jedná se o významný nástroj práce, díky kterému se pracovníci NZDM  dostávají do bližšího kontaktu s klientem, otevírají témata, se kterými klienti přicházejí a navazují  potřebnou důvěru ve službu i pracovníky. Evidují se pouze volnočasové aktivity, u kterých dochází  ke kontaktu klienta a pracovníka, přičemž je intervence delší než 10 minut. 

Workshop – akce konané v prostředí klubu případně mimo prostory za účelem zkompetentňování  klientů a rozvoje dovedností a znalostí, kupříkladu workshop vaření, rukodělný workshop, hudební  workshop aj. 

Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – podpora při edukaci a vlastním rozvoji v kontextu  školní přípravy a nabytí znalostí v různých oblastech. 

 

 

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 13:00-16:00
Úterý : 13:00-18:00
Středa : 13:00-18:00
Čtvrtek : 13:00-18:00
Pátek : 12:00-16:00
Terénní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 14:00-16:00
Úterý : 14:00-18:00
Středa : 14:00-18:00
Čtvrtek : 14:00-18:00

Cílová skupina klientů

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Místo poskytování služby

Na Pustině 1068,28002 Kolín 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Kolín

Telefon

601588054