Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 54

azylové domy - Křesťanský spolek Sedlčanska

E-mail: sedlcany.azyl@volny.cz, - telefon: 602170046 - web: https://sedlcany-azyl.webnode.cz/
Pomáháme zejména osobám pečující o dítě, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je naše služba určena, jsou rodiny  (matky s dětmi, těhotné ženy, muži s dětmi, v případě volné kapacity celé rodiny s dětmi.)

Potenciální klienty lze současně zařadit též do následujících okruhů osob:


oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohro

 

Více zde: https://sedlcany-azyl.webnode.cz/

azylové domy - Azylový dům Kladno, o.p.s.

E-mail: azylovydumkladno@seznam.cz - telefon: 607044953 - web: http://www.azylovydumkladno.cz
Azylový dům Kladno, o.p.s. poskytuje ubytování matkám s dětmi, které se ocitnou v náročné životní situaci s jejímž řešením si nedokáží samy poradit.

azylové domy - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandys@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Azylový dům sv. Gerarda je určen především pro rodiny a matky (otce) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. U nás mohou načerpat nové síly k řešení své situace a opět se tak postavit na vlastní nohy. Azylový dům slouží přednostně lidem z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, dále ze Středočeského kraje a v případě volné kapacity přijímáme klienty z celé České republiky.

azylové domy - Charita Starý Knín

E-mail: azylovydum@socialnipece.cz - telefon: 728 365 008 - web: www.socialnipece.cz
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytnout  dočasné ubytování úplným i neúplným rodinám s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, pokud se ocitnou bez přístřeší a v sociální nouzi a lidem bez ohledu na věk a rodičovství, bezprostředně postižených živelnou katastrofou.

azylové domy - Oblastní spolek Českého červeného kříže Kladno

E-mail: kladno@cervenykriz.eu - telefon: 312247493 - web:
Azylový dům OS ČČK Kladno pro rodiny s dětmi

azylové domy - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: azylovydum@centrumpribram.cz - telefon: 318 634 588 - web: www.centrumpribram.cz
Cílovou skupinou jsou ženy (jednotlivci), matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi, které/kteří se ocitli/y v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Poskytované služby


Poskytnutí ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Rodinám s dětmi jako fakultativní službu nabízíme Poradenství v oblasti vzdělávání dětí a doučování.


Kapacita zařízení je 57 lůžek (22 ubytovacích jednotek). V zařízení je k dispozici jeden krizový pokoj.

azylové domy - R - Mosty, z.s.

E-mail: jakub@r-mosty.cz - telefon: 608435355 - web: http://www.r-mosty.cz
Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé BoleslaviPosláním služby je poskytnout matkám s nezl. dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, přechodné a důstojné ubytování na maximální dobu 1 roku a zároveň jim poskytnout odbornou sociálně právní podporu ve snaze řešit svou nepříznivou životní situaci.

Ve výjimečných případech lze službu poskytnout i mužům s nezletilými dětmi či celým rodinám, pokud to aktuální provozní podmínky umožňují.

Cílovou skupinou jsou matky s nezl. dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.