Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 116

domovy pro seniory - ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb

Domov poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (např. osamělost, úmrtí partnera, partnerky, zhoršené bytové podmínky apod) a jsou částečně či zcela závislí na péči jiné osoby.  Domov je určen seniorům a osobám s tělesným nebo zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí blízkých osob ani jinými sociálními službami.

 

domovy pro seniory - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory

E-mail: dke@demmy.cz - telefon: 315630511 - web: http://www.demmy.cz
Poslání

Cíle

Principy poskytování služeb

Jednání se zájemcem o službu

Prostředí a podmínky

Poskytování ubytování a stravy

Pomoc při péči o vlastní osobu

Kontakt se společenským prostředím

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, individuální plánování

Ošetřovatelská péče

Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců

azylové domy - Zařízení sociální intervence Kladno

E-mail: reditel@zsi-kladno.cz - telefon: 603273142 - web: http://www.zsi-kladno.cz
Poskytujeme přechodné ubytování pro dospělé osoby, které jsou ohroženy bezdomovectvím, popř. se nacházejí i v jiné obtížné sociální situaci.

azylové domy - Křesťanský spolek Sedlčanska

E-mail: sedlcany.azyl@volny.cz, - telefon: 602170046 - web: https://sedlcany-azyl.webnode.cz/
Pomáháme zejména osobám pečující o dítě, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je naše služba určena, jsou rodiny  (matky s dětmi, těhotné ženy, muži s dětmi, v případě volné kapacity celé rodiny s dětmi.)

Potenciální klienty lze současně zařadit též do následujících okruhů osob:


oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohro

 

Více zde: https://sedlcany-azyl.webnode.cz/

azylové domy - Azylový dům Kladno, o.p.s.

E-mail: azylovydumkladno@seznam.cz - telefon: 607044953 - web: http://www.azylovydumkladno.cz
Azylový dům Kladno, o.p.s. poskytuje ubytování matkám s dětmi, které se ocitnou v náročné životní situaci s jejímž řešením si nedokáží samy poradit.

azylové domy - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandys@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Azylový dům sv. Gerarda je určen především pro rodiny a matky (otce) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. U nás mohou načerpat nové síly k řešení své situace a opět se tak postavit na vlastní nohy. Azylový dům slouží přednostně lidem z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, dále ze Středočeského kraje a v případě volné kapacity přijímáme klienty z celé České republiky.

azylové domy - Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

E-mail: koziskova.ivana@diakonie-stred.cz - telefon: 734177702 - web: www.diakonie-stred.cz
Azylový dům pro rodiny s dětmi Diakonie Střed - pracoviště Vlašim je pobytová služba sociální prevence:


poskytuje pobytovou sociální službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení
služba je určena:

úplným a neúplným rodinám s nezletilými dětmi
partnerům, kteří společně vychovávají děti
pěstounům, kteří pečují o nezletilé děti
těhotným ženám
dalším dospělým členům rodiny


služba poskytuje ubytování, pomoc při zajištění stravy a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

azylové domy - Charita Starý Knín

E-mail: azylovydum@socialnipece.cz - telefon: 728 365 008 - web: www.socialnipece.cz
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytnout  dočasné ubytování úplným i neúplným rodinám s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, pokud se ocitnou bez přístřeší a v sociální nouzi a lidem bez ohledu na věk a rodičovství, bezprostředně postižených živelnou katastrofou.

azylové domy - Charita Kralupy nad Vltavou

E-mail: listikova@nasefarnost.cz, azyl@nasefarnost.cz - telefon: 733617653,731617653 - web: www.kralupy.charita.cz/
Posláním Azylového domu sv. Máří Magdalény je poskytnout podporu v nepříznivé sociální situaci. Taková situace se vyznačuje tím, že vede ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

azylové domy - Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú.

E-mail: info@centrumlysa.cz - telefon: 727843911 - web: www.centrumlysa.cz
Azylový dům v Lysé nad Labem podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, umožnění přípravy stravy, osobní hygieny a individuálním přístupem.