Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 100

domovy pro seniory - Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

E-mail: socialni@seniori-beroun.cz, kaucka.iva@seniori-beroun.cz - telefon: 602 116 578, 777 773 897 - web: www.seniori-beroun.cz
Posláním Domova pro seniory je poskytovat důstojné a bezpečné zázemí seniorům nad 65 let věku, kteří jsou zejména z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.

domovy pro seniory - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Posláním naší pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

domovy pro seniory - Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: lagunapsary@volny.cz - telefon: 241 940 609, 607 - web: www.lagunapsary.cz
Služba je určena pro seniory od 65 let věku, kteří se celý život starali o svého syna/dceru s mentálním postižením.

domovy pro seniory - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz - telefon: 318660288 - web: www.centrumpribram.cz
Služba je například určena pro:


Občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinými sociálními službami.
Občany seniorského věku, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

domovy se zvláštním režimem - Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

E-mail: socialni@seniori-beroun.cz, kaucka.iva@seniori-beroun.cz - telefon: 602 116 578, 777 773 897 - web: www.seniori-beroun.cz
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnutí důstojného zázemí a kvalitních ošetřovatelských služeb osobám ve věku nad 55 let, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby. 

domovy se zvláštním režimem - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory

E-mail: stefackova@demmy.cz - telefon: 315630544 - web: http://www.demmy.cz
Okruh osob

Cíle

Principy poskytování služeb

Jednání se zájemcem o službu

Prostředí a podmínky

Poskytování ubytování a stravy

Pomoc při péči o vlastní osobu

Kontakt se společenským prostředím

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, individuální plánování

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče 

 

nízkoprahová denní centra - Farní charita Nymburk

E-mail: charita.nymburk@centrum.cz - telefon: 725 040 930 - web: www.nymburk.charita.cz
Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení. Služba je určena osobám starším 18 let.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

E-mail: info@kcricany.cz - telefon: 774780141 - web: www.kcricany.cz
Posláním služby je nabídnout seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit volný čas. Navštěvujeme klienty ohrožené společenskou izolací, pořádáme skupinové aktivity. Služba je zdarma.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Benešov

E-mail: zajickova.jana@gmail.com - telefon: 603715316 - web: stpbenesov.wbs.cz
Posláním služby je podpora osob, které se z důvodu důchodového věku nebo pohybového postižení mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci a být ohrožené sociálním vyloučením. Cílem služby je, aby tito lidé žili plnohodnotný život, dle svých představ, byli v maximální míře soběstační a zapojeni do běžného společenského života a aktivit.