Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 82

osobní asistence - Nezávislý život, z.ú.

E-mail: nezavisly.zivot@seznam.cz - telefon: 775114625 - web: http://www.nezavislyzivot.cz
Osobní asistence Nezávislého života z. ú. je registrovanou sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách. Jedná se o službu terénní, která je poskytována zejména v Benátkách nad Jizerou, Mladé Boleslavi a přilehlém okolí těchto oblastí. Služba poskytuje podporu lidem s postižením při začleňování do běžné společnosti a poskytuje jim možnost žít život dle vlastních přání a rozhodnutí. Dále je zaměřena na prevenci sociálního vyloučení lidí s postižením a podporu k jejich co nejvyšší míře samostatnosti. Služba je určena lidem s mentálním, tělesným, kombinovaným, chronickým duševním či jiným zdravotním postižením bez omezení věku. Cena za čerpání služby činí 135,- Kč / 1 hod. V případě, žeuživatel nevyčerpá celou hodinu asistence, je mu účtována poměrná částka z hodinové sazby. Služba nabízí: - podporu šitou každému uživateli na míru, - partnerský přístup, - podporu v běžném, přirozeném prostředí člověka - podporu při zvládání běžných činností vedoucí ke snižování závi

odborné sociální poradenství - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PORADNA LUMA

Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).


Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
Doprov

odborné sociální poradenství - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: info@cestaintegrace.cz - telefon: 774780540 - web: www.cestaintegrace.cz
Odborné sociální poradenství a související preventivní činnost cílové skupině dětí a mládeže ohrožené sociálně rizikovými jevy.

odborné sociální poradenství - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: migrace@praha.charita.cz - telefon: 224813418 - web: www.praha.charita.cz
Podpora cizinců ze třetích zemí a Evropské unie starších 18 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci zejm. z důvodu svého pobytového statusu, jazykové bariéry, kulturní odlišnosti, neznalosti svých práv a povinností, nebo jsou ze stejných důvodů takovou situací ohroženi.

odborné sociální poradenství - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: jana.benova@centrumpribram.cz - telefon: 318 498 281 - web: www.centrumpribram.cz
Posláním Sociální poradny je poskytovat občanům, kteří se na službu obrátí, bezplatné, důvěrné a nestranné odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé životní situace jednotlivců a rodin, kterou sami aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Tým pracovníků Sociální poradny je složen z odborníků se specializací v oblasti sociální práce, práva, dluhové problematiky a psychologie.

Služba je určena osobám bez omezení věku, které aktuálně potřebují pomoc v řešení především těchto okruhů problémů:


Hmotná nouze, snížená finanční gramotnost, zadluženost, probíhající, či hrozící exekuce
Nestabilní či nejisté bydlení nebo jeho absence
Potíže v uplatnění se na trhu práce (znevýhodnění, dlouhodobá nezaměstnanost, existence dalších bariér)
Výchovné problémy v rodině, příp. delikventní chování dětí/mladistvých
Vztahové problémy v rodině nebo v občanském životě

odborné sociální poradenství - RSOP z.s.

E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz - telefon: +420606191667 - web: www.rsop-nymburk.webnode.cz
 

V rámci odborného sociální poradenství (OSP) poskytujeme

osobní asistence - Maltézská pomoc, o.p.s.

E-mail: tamara.musilova@maltezskapomoc.cz - telefon: 731 633 747 - web: http://www.maltezskapomoc.cz
Osobní asistence pomáhá klientům se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí – DOMA – a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. V rámci péče o klienty se řídíme motem: POMÁHÁME S ÚCTOU A LASKAVOSTÍ. Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají placení, prověření a vyškolení zaměstnanci.

odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

E-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz - telefon: 602601270 - web: www.czpstredoceskykraj.cz
Služba odborného sociálního poradenství  Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je poskytována na osmi pracovištích - poradnách CZPS, a to v Benešově u Prahy,  Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Praze VZ a Příbrami.  Pracoviště jsou přizpůsobena potřebám osob se zdravotním postižením, standardně vybavena a disponují běžnou kancelářskou technikou. Většina z nich má pro potřeby svých klientů vyhrazená parkovací místa.

domovy pro seniory - Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: lagunapsary@volny.cz - telefon: 241 940 609, 607 - web: www.lagunapsary.cz
Služba je určena pro seniory od 65 let věku, kteří se celý život starali o svého syna/dceru s mentálním postižením.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz, nzdm.mh@os-semiramis.cz - telefon: 731 615 059, 734 232 706 - web: http://www.os-semiramis.cz
N klub Nymburk - Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní a terénní formou v Nymburce a v Mnichově Hradišti.