Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 81

osobní asistence - HEWER, z.s.

E-mail: strednicechy@hewer.cz - telefon: 770 152 077 - web: www.hewer.cz
HEWER, z.s. služby poskytuje zejména seniorům, dospělým a dětem s fyzickým, psychickým či kombinovaným postižením.

Věk klientů je od 1 roku do 99 let a výše.

Umožňuje klientům pobývat ve známém a preferovaném prostředí bez psychické zátěže. Rodinným příslušníkům klienta umožňuje věnovat se potřebným a preferovaným aktivitám bez strachu o bezpečí a zajištění péče o jejich blízké.

osobní asistence - Charita Vlašim

E-mail: terennisluzby@charitavlasim.cz - telefon: 739 580 363 - web: www.vlasimcharita.cz
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům na Vlašimsku a Benešovsku, překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo jejich vysokým věkem, a to prostřednictvím osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

osobní asistence - Nezávislý život, z.ú.

E-mail: nezavisly.zivot@seznam.cz - telefon: 775114625 - web: http://www.nezavislyzivot.cz
Osobní asistence Nezávislého života z. ú. je registrovanou sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách. Jedná se o službu terénní, která je poskytována zejména v Benátkách nad Jizerou, Mladé Boleslavi a přilehlém okolí těchto oblastí. Služba poskytuje podporu lidem s postižením při začleňování do běžné společnosti a poskytuje jim možnost žít život dle vlastních přání a rozhodnutí. Dále je zaměřena na prevenci sociálního vyloučení lidí s postižením a podporu k jejich co nejvyšší míře samostatnosti. Služba je určena lidem s mentálním, tělesným, kombinovaným, chronickým duševním či jiným zdravotním postižením bez omezení věku. Cena za čerpání služby činí 135,- Kč / 1 hod. V případě, žeuživatel nevyčerpá celou hodinu asistence, je mu účtována poměrná částka z hodinové sazby. Služba nabízí: - podporu šitou každému uživateli na míru, - partnerský přístup, - podporu v běžném, přirozeném prostředí člověka - podporu při zvládání běžných činností vedoucí ke snižování závi

osobní asistence - Dobromysl, z. ú.

E-mail: zastupce@dobromysl.org - telefon: 734580808 - web: WWW.dobromysl.org
Cílem služby je dopomoci lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením překonávat každodenní překážky v jejich přirozeném prostředí a jejich vedení k maximální možné samostatnosti.
Služba poskytuje podporu v konkrétních činnostech, pomoc při řešení situací, které by lidé s postižením nezvládali vůbec nebo jen s obtížemi.

osobní asistence - Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

E-mail: vladimira.slancova@slunce.info - telefon: 703147115 - web: http://www.slunce.info
Posláním Osobní asistence Slunce je cílená individuální pomoc a podpora poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob při činnostech, které osoba potřebuje.

Cíl: Cílem Osobní asistence Slunce je zachování a udržení kvality života klientů v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti muset využít službu pobytovou. Součástí služby je motivace a aktivizace vlastních zdrojů a udržování stávajících kompetencí. Služba je službou sociální péče.

Čas a místo poskytování služby: Služba je poskytovaná v přirozeném prostředí osoby, služba se poskytuje bez časového omezení dle dohody.

Podmínky pro přijetí žadatele:  Podání žádosti o službu.  Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce.  Zájemce patří do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v sou

osobní asistence - Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

E-mail: vedouci.psb@rytmus-sc.cz - telefon: 773391184 - web: www.rytmusstrednicechy.cz
 Posláním služby   je poskytnout:


dětem se zdravotním postižením takovou podporu, aby mohly žít běžný život jako jejich vrstevníci –     být s nimi v úzkém kontaktu, aktivně trávit volný čas a postupně zvyšovat svou samostatnost;  
a rodinám a dalším peču

osobní asistence - Národní ústav pro autismus, z.ú.

E-mail: marek.demeter@nautis.cz - telefon: 773 746 538 - web: www.nautis.cz
Naši asistenti umožňují lidem s poruchou autistického spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami.

Osobní asistence NAUTIS je terénní sociální služba poskytovaná klientovi individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků). Služba je určena pro osoby s poruchou autistického spektra nejrůznějšího věku a různé míry podpory, kterou potřebují.

odborné sociální poradenství - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PORADNA LUMA

Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).


Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
Doprov

odlehčovací služby - Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: magda.hlucha@centrum83.cz - telefon: 739415541 - web: http://www.centrum83.cz
Služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 45 let. Jde o formu pomoci pečujícím rodinám.

Službu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od pondělní 7. hodiny do páteční 16. hodiny a jednou měsíčně o víkendu. Ve víkendové formě je služba poskytována v pátek celý den do neděle do 16 hod.

Kapacita služby je 5 míst.