Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 193

domovy pro seniory - Senior-komplex s.r.o.

E-mail: bazlerova@senior-komplex.cz - telefon: 777 467 764 - web: www.senior-komplex.cz
Domov pro seniory je sociální služba s komplexní péčí založenou na moderních terapeutických postupech. Zahrnuje nepřetržité sociální a zdravotní služby, lékařský dozor, stravování a rozmanité volnočasové aktivity. Tato služba je určená lidem, kteří ze zdravotních důvodů již nemohou zůstat doma a potřebují odbornou péči. Kapacita jsou 45 lůžek.

domovy pro seniory - Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: kozlikova@usphradek.cz - telefon: +420 731 613 280 - web: http://www.usphradek.cz
Posláním domova pro seniory v Domově Na Hrádku je zajistit  seniorům důstojný a spokojený život, vytvořit  podmínky co nejvíce blízké běžnému životu, umožnit prožití plnohodnotného života na základě individuálních potřeb v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a obtížné sociální situaci. 

azylové domy - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandys@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Azylový dům sv. Gerarda je určen především pro rodiny a matky (otce) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. U nás mohou načerpat nové síly k řešení své situace a opět se tak postavit na vlastní nohy. Azylový dům slouží přednostně lidem z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, dále ze Středočeského kraje a v případě volné kapacity přijímáme klienty z celé České republiky.

centra denních služeb - Pečovatelská služba Rakovník

E-mail: luzna@psakovnik.cz - telefon: 737197887 - web: www.psrakovnik.cz
Poskytováním služby v centru denních služeb chceme zajistit pomoc a podporu seniorům a osobm s tělesným postižením od 27 let věku v péči o svojí osobu a podpořit jejich psychické a fyzické schopnosti tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Jedná se o osoby, u kterých došlo v důsledku nepříznivé sociální situace ke snížení či ztrátě vlastní soběstačnosti.

Sociální služab je poskytovaná v přístavbě domu s pečovatelskou službou na Wintrovo nám. 1903, v bezbarierovém centru osobní hygieny na stejné adrese. V závislosti na sjednaném úkonu je služu možno poskytnout i mimo tyto prostory.

O co usilujeme.

 Naplnit osobní cíle uživatele stanovené v souvislosti s poskytováním sociální služby. Udržet soběstačnost, psychickou a fyzickou kondici uživatele v co nevětší míře. Rozvíjet sochopnosti a dovednosti uživatele. Obnovit či posílit kontakty se sociálním okolím a dostupnými

chráněné bydlení - Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: bartosova@zahrada -usp.cz - telefon: 777177996 - web: http://www.zahrada-pss.cz
Služba je poskytována lidem s mentálním postižením ve věku 18 - 70 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo chronického onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc druhé  osoby

chráněné bydlení - Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: lagunapsary@volny.cz - telefon: 241 940 607, 609 - web: www.lagunapsary.cz
Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. 

chráněné bydlení - Portus Praha z.ú.

E-mail: siskova@portus.cz - telefon: 773920994 - web: http://www.portus.cz
V maximální možné míře individualizujeme podporu jednotlivým uživatelům služby a zároveň reagujeme na jejich měnící se potřeby a službu jim uzpůsobujeme.  Důraz klademe na maximální možnou samostatnost našich uživatelů a přiměřenost podpory ve zvládání běžného života. Pomáháme s činnostmi v domácím prostředí (vaření, úklid, hygiena, starost o vlastní byt/pokoj), se zajištěním nákupů, lékařské péče, úředních záležitostí, aktivního života mimo domácnost (individuální výlety, návštěvy restaurace, kina, divadla apod.), zapojením se do života v komunitě (návštěva akcí pořádaných obcí, spolky, pořádání otevřených akcí pro komunitu) Lékařská péče  a další veřejně dostupné služby jsou využívány externě (nákupy, kadeřnictví, veřejná doprava atd.). Uživatele podporujeme se zřetelem na jejich schopnosti a možná rizika v rozhodování o tom, jak bude vypadat jejich život- zda a kde bude pracovat, jak bude trávit volný času, s kým se bude stýkat. Službu chráněné bydlení poskytujeme v obc

chráněné bydlení - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: vsocialni@domov-barbora.cz - telefon: 327 533 129 - web: http://domov-barbora.cz
Chráněné bydlení je služba poskytovaná osobám s menší mírou závislosti na péči další osoby. Vytváříme pro osoby, které nemohou trvale smaostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně a zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. Pomáhat jim s vytvořením, upewvňováním arozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností.

chráněné bydlení - Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: seznam@domov-nalzovice.cz - telefon: 318864122 - web: www.domov-nalzovice.cz
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci chráněného bydlení mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována
i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby. 

chráněné bydlení - Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: kozlikova@usphradek.cz - telefon: +420 731 613 280 - web: http://www.usphradek.cz
Posláním chráněného bydlení Domov na Hrádku je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou podporu tak, aby mohli bydlet co nejběžnějším a nejsamostatnějším způsobem života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést domácnost a začlenit se do společnosti.