Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 67

nízkoprahová denní centra - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandy@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Centrum Na Dolíkuje určeno pro každého, kdo se ocitá v tísni a potřebuje pomoc při zajištění

základních potřeb – jídla, tepla, bezpečí, oblečení, hygieny a také rady.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz, nzdm.mh@os-semiramis.cz - telefon: 731 615 059, 734 232 706 - web: http://www.os-semiramis.cz
N klub Nymburk - Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní a terénní formou v Nymburce a v Mnichově Hradišti. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Magdaléna, o.p.s.

E-mail: nechybova@magdalena-ops.cz - telefon: +420 605 956 637 - web: www.magdalena-ops.cz
Posláním NZDM MeziČas je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady. NZDM MeziČas se opírá o principy poskytování sociálních služeb. Za významný je považován zejména princip nízkoprahovosti, který nastavuje obecné fungování tohoto zařízení. Služba je realizována tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost. Je tedy vyvíjena snaha odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Vstup je umožněn klientovi bez ohledu na to, zda je aktivní či pasivní a bez ohledu na jeho názorovou odlišnost. Pravidelná docházka není též podmínkou užívání služby, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby dle svého vlastního uvážení. Službu může využít kdokoli z cílov

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Prostor plus o.p.s.

E-mail: nzdm.kolarka@prostor-plus.cz - telefon: 601588054 - web: www.prostor-plus.cz
Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku  6-26 let z Kolína a blízkého okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, a pozitivně ovlivňovat jejich  životní styl. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Charita Starý Knín

E-mail: prymovanzdm@socialnipece.cz - telefon: 728367893 - web: www.socialnipece.cz
Posláním služby je pomáhat dětem a mládeži  v sociální nouzi ,a to všem  bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání. Jedná se zejména o děti v obtížných životních situacích, které nedovedou řešit vlastními silami.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

E-mail: diteakun@seznam.cz - telefon: 602525379 - web: www.diteakun.cz
NZDM Archa usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí, mládeže a mladých lidí z Kutné Hory, Sázavy a okolí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci nebo jsou jí ohroženi. Poskytuje informace, odbornou podporu a pomoc, ale i prostor a čas k smysluplnému trávení volného času, čímž jejich nepříznivou situaci zmírňuje.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: tereza.zajickova@cestaintegrace.cz - telefon: 774 780 541 - web: www.cestaintegrace.cz
„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Rodinné centrum ROUTA, z.s.

E-mail: plejs@rc-routa.cz - telefon: 608873926 - web: www.rc-routa.cz
Posláním NZDM PLEJS je poskytováním terénní sociální práce snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti. Služba je poskytována ambulantně ve dvou nízkoprahových klubech nebo v terénu.