Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Intervenční centra

Cílová skupina

Osoby ohrožené domácím násilím, oběti trestné činnosti související s DN a sexuálním násilím, které jsou starší než 16 let.

Osobní konzultace

Ke konzultacím se klienti/ky mohou objednat na telefonním čísle +420 608 222 277 (každý všední den 9:00-15:00, mimo tento čas je na záznamníku vzkaz, aby zavolali během pracovní doby) nebo na emailu ic@profem.cz .

Časová dostupnost:

Příbram: pondělí 9:00 - 15:00

Benešov: úterý 9:00-15:00

Beroun: čtvrtek 9:00 - 15:00

Telefonické konzultace:

Telefonické konzultace jsou možné v pracovní době pracovníka/-ice, tj. mezi 9:00 až 15:00.

Online poradenství:

Na emailu ic@profem.cz nebo přes internetový formulář www.profem.cz/poradna.aspx, lhůta na zaslání odpovědi je 10 dní.

Kapacita poskytnutých intervencí:

Maximální kapacita zařízení nabízí 624 intervencí za rok, 12 týdně. Okamžitá kapacita jednotlivých poboček je 1 klient. 

Kapacita terénních konzultací je max. 25 intervencí za rok.

Co poskytujeme:

  • základní sociální poradenství (mapování situace a společné hledání řešení, předání vhodných navazujících kontaktů)
  • sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence, psychická podpora, pomoc při získávání náhledu na cyklus domácího násilí a jeho dynamiku)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (právní poradenství v oblasti sepsání trestních oznámení, návrhů na úpravu poměrů k dítěti, žádostí o rozvod, výživného na manželku či rozvedenou manželku, a další)
  • vytváření interdisciplinární spolupráce v regionu, pořádání interdisciplinárních setkání 2x do roka

Forma jednání:

Osobní konzultace probíhají v místnostech k tomu určených, které zajišťují dostatek klidu a soukromí. Pokud se ze závažných důvodů nemůže klient/-ka dostavit (je např. imobilní) do naší poradny, dostaví se 2 pracovníci/-ce za klientem/-kou do jiných dohodnutých prostor.

Při osobních konzultacích mohou nastat situace, při kterých může být přítomna při konzultaci třetí osoba. Klient/-ka je informována o důvodech přítomnosti této osoby a musí s ní souhlasit, jinak tato osoba místnost opustí.

Pracovník/-ice zjišťuje důvody klienta/-ky vyhledání služby poradny a na jejich základě se stanovuje zakázka klienta/ky. Pracovník/-ice pomáhá vyhledat silné stránky a zdroje, které může klient/-tka pro řešení svého problému použít. Snaží se o to, aby byl/-a klient/-tka samostatný/-á a schopný/-á svou situaci řešit. Pracovník/-ice v žádném případě nepřebírá odpovědnost za jednání klienta/-tky.

Naše služby poskytujeme klientům/-kám starším 16 let. Pokud naši službu vyhledá osoba mladší 16ti let, odkážeme ji na dostupné služby (dětský psycholog, dětské krizové centrum, apod.). 

Při osobních konzultacích mohou nastat situace, při kterých může být přítomna při konzultaci třetí osoba. Klient/-ka je informována o důvodech přítomnosti této osoby a musí s ní souhlasit, jinak tato osoba místnost opustí.

Zásady jednání:

Pracovník/-ice vystupuje empaticky, vlídně a vnímavě s ohledem na psychický stav klienta/-tky. Klient/- ka nesmí být do řešení nucen/-a a pracovník musí názor klienta/-ky respektovat.

Podmínky poskytování služby:

  • Bezplatnost – konzultace jsou nabízeny zdarma
  • Diskrétnost - Pracovník/-ice je vázán/a mlčenlivostí v rámci organizace, informace o konzultaci nejsou předávány třetím osobám bez souhlasu klienta/-ky. Veškerá řešení, která pracovník/-ice navrhuje, musí být pro klienta přijatelná.
  • Možnost vystupovat anonymně – klient/ka nemusí sdělovat své osobní údaje. V tomto případě je služba nabízena v tom rozsahu, který nám to umožňuje (poradenství, doporučení pro sepisování podání, apod). Není možné v případech vykázání, kdy intervenční centrum dostává úřední záznam o vykázání, kde jsou osobní údaje klienta/ky uvedeny.
  • Klient/ka má právo podat stížnost na průběh poskytované služby nebo na pracovníka/ici
  • Naše služby poskytujeme klientům/-kám starším 16 let. Pokud naši službu vyhledá osoba mladší 16ti let, odkážeme ji na dostupné služby (dětský psycholog, dětské krizové centrum, apod.).

Zájemce/-kyně o službu může službu vyhledat těmito způsoby:

A) Osobní setkání na adrese pobočky Intervenčního centra proFem

Zájemce/-kyně se může dostavit na adresu poradny v konzultačních hodinách nejlépe po předchozím telefonickém objednání, aby mohla být zaručena volná kapacita pracovníka/-ice pro konzultaci. 

Pokud se zájemce/-kyně nemůže dostavit ze závažných důvodů v konzultačních hodinách, je mu/jí telefonicky nabídnut termín mimo tyto hodiny.

B) E-mailový kontakt

Pracovník/-ice IC může situaci konzultovat s klientem/-kou formou e-mailové komunikace. Po obdržení e-mailu od klienta/-ky odpovídá nejpozději do 10 pracovních dnů. Pokud pracovník/-ice potřebuje ze strany organizace k řešení případu delší dobu (např. je potřeba ze strany klienta/-ky doložit dokumentaci potřebnou k případu), upozorní na to klienta/-ku. 

C) Telefonický kontakt

Pokud se obrátí zájemce/-kyně o službu na intervenční centrum telefonicky, je nejprve posouzeno pracovníkem/-icí, zda spadá volající do cílové skupiny uživatelů služby. Pokud ano, je situace zkonzultována přímo telefonicky a je možné na základě hovoru domluvit osobní schůzku. Pokud zájemce/-kyně o službu do cílové skupiny nepatří, je o tom informován/-a a jsou mu/jí předány vhodné kontakty na jiné služby.

Telefonicky lze Intervenční centrum kontaktovat v pracovní době pracovníka/-ice, tedy mezi 9:00-15:00. Pokud má pracovník/-ice jinou konzultaci, která mu brání reagovat na volání, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

D) Pracovník/-ice IC kontaktuje osobu ohroženou po policejním vykázání násilné osoby ze společného obydlí. 

Pokud v případu domácího násilí zasahuje Policie ČR, má možnost vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10-ti dnů. V případě vykázání je policie povinna informovat IC do 24 hodin. Do následujících 48 hodin jsou pracovníci/-ice IC povinni/y spojit se s ohroženou osobou a nabídnout jí služby intervenčního centra.

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby je uzavřena ústně, nevysloveně, a to na základě individuální zakázky klienta/-ky, jeho/jejích osobních cílů a možností. Součástí smlouvy je i rozsah služby, individuálně uzpůsobený klientovi/ce (např. někomu stačí jednorázová konzultace, někdo potřebuje asistenci při sepisování soudního podání apod.). Dle potřeb a situace klienta/-ky se domlouvají dílčí kroky, jak dosáhnout stanoveného cíle (např. sepsání předběžného opatření na prodloužení lhůty vykázání, následně podání žádosti o rozvod a svěření dětí do péče, naplánování odchodu od násilného partnera apod.)

Případy vykázání:

Pokud se jedná o klienty/-ky, u nichž došlo k vykázání násilné osoby, služba nemůže být poskytnuta anonymně. Informace o vykázání včetně protokolu dostává IC od Policie ČR. Protokol obsahuje kontaktní údaje, na jejichž základě pracovnice IC kontaktuje osobu ohroženou a nabízí jí služby IC. Pokud se ohrožená osoba rozhodne využít nabízené služby, platí pro ni stejné podmínky, které jsou uvedeny výše, s tím rozdílem, že pracovník/-ice zakládá do spisu klienta/-ky protokol o vykázání násilné osoby. Přesto je služba stále dobrovolná a diskrétní. Pokud je také dítě mladší než 16 let označeno za ohroženou osobu, pracujeme s ním přes jeho zákonného zástupce/-kyni. Poskytneme služby IC a zároveň zprostředkujeme kontakty na další, navazující dostupné služby (např. kontakty na rodinná centra, dětského psychologa, dětské krizové centrum apod.) Pokud zákonný zástupce (většinou matka či otec) odmítá spolupracovat nebo je označen za násilnou osobu, nabízíme naše služby pracovnici/kovi místně příslušného Oddělení sociálně právní ochrany dětí, který/á je v danou chvíli kolizním opatrovníkem nezletilého dítěte.

Prostory, materiální a technické vybavení:

Služba je poskytována v pronajatých kancelářích, které jsou pro konzultace vhodně vybaveny (vybavení by mělo vzbuzovat pocit bezpečí a klidu, v každé místnosti je konzultační koutek, židle, polštáře a deka, hračky pro případ, že je ohrožená osoba doprovázena nezletilým dítětem). Před kancelářemi jsou prostory, kde mohou klienti/-ky počkat, než je pracovník/-ice přijme. V blízkosti kanceláře je sociální zařízení, kanceláře jsou vybaveny rychlovarnou konvicí, abychom mohli připravit čaj či kávu.

Časový rozsah poskytování služeb

Terénní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 9:00-15:00
po předchozí domluvě min týden dopředu
Úterý : 9:00-15:00
po předchozí domluvě min týden dopředu
Čtvrtek : 9:00-15:00
po předchozí domluvě min týden dopředu
Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 9:00-15:00
pobočka Příbram po předchozím objednání
Úterý : 9:00-15:00
pobočka Benešov po předchozím objednání
Čtvrtek : 9:00-15:00
pobočka Beroun po předchozím objednání

Cílová skupina klientů

osoby v krizi, 3. oběti domácího násilí, 5. oběti trestné činnosti

Místo poskytování služby

Dlouhá 97,26101 Příbram
Masarykovo náměstí 1,25601 Benešov
Wagnerovo nám. 1541,26601 Beroun

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Benešov, Beroun, Příbram
Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem v ČR
Benešov, Beroun, Příbram
Obce s rozšířenou působností
Benešov, Beroun, Příbram
Okresy
Benešov, Beroun, Příbram

Telefon

774433034

E-mail