Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Magdaléna, o.p.s., Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Cílovou skupinou NZDM MeziČas jsou děti a dospívající ve věku 9-26 let z Benešova a okolí, zažívající nepříznivé sociální situace, a to zejména v následujících oblastech:

 • rodinné, vrstevnické a partnerské vztahy,
 • vzdělávání a budoucí uplatnění,
 • práce s emocemi, chováním a postoji k autoritám,
 • experimenty s návykovými látkami,
 • bydlení, zaměstnání, finance,
 • životní styl a stravování,
 • způsob trávení volného času.

 

Poskytované služby

V následující části jsou popsány jednotlivé služby, které klientům nabízíme. Tyto služby lze zařadit do čtyř oblastí základních činností, které jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definovány následovně:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. sociálně terapeutické činnosti
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Bezpečný prostor, pobyt v zařízení

Jde o základní službu, která je klíčová pro navázání vztahu pracovníka s klientem. Prostor by měl působit příjemně a přátelsky. Do prostoru klubu nemohou v otevírací době vstupovat osoby, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se zejména o širokou veřejnost, do které patří zejména rodiče a prarodiče. Upozornění na zákaz vstupu osobám nespadajícím do CS je viditelně umístěno na vstupních dveřích do klubu. V prostoru klubu jsou též pro bezpečí klientů i pracovníků stanovena pravidla, která je nutné dodržovat. Pracovníci se také zaměřují na dodržování práv klientů, což je jedním z aspektů bezpečného prostoru.

Kontaktní práce

Kontaktní práce je metoda práce, pomocí které pracovníci budují se zájemci o službu a s klienty služby vztah založený na důvěře, díky kterému dochází k postupnému poznávání situace klienta. Tento kontakt má podobu rozhovoru a probíhá v prostředí klubu nebo v prostředí kontaktní místnosti. Rozhovor může probíhat na různá témata – od těch nejběžnějších, až po ty nejoriginálnější. Nejčastěji se rozhovory pracovníků se zájemci o službu a s klienty služby věnují těmto tématům: škola, rodina, vztahy s vrstevníky, partnerské vztahy, sexuální problematika, bydlení, finance, zákony, agrese, atd. Z kontaktní práce většinou vychází poskytování dalších služeb.

Informační servis

Informačním servisem se rozumí poskytování specifických informací, která jsou klientovi předávána v prostoru klubu nebo v prostoru kontaktní místnosti. Informace mohou být předány jak na žádost klienta, tak bez žádosti klienta. Poskytované informace se mohou týkat čehokoli včetně informací o poskytování služeb NZDM.

Situační intervence

Situační intervence je uplatňována v situacích s výchovným obsahem, které se dějí v prostorách klubu mezi zájemci o službu, klienty a pracovníky. Pracovník zde vstupuje do interakcí, které probíhají mezi aktéry situace s výchovným obsahem, situaci reflektuje, přináší do ní podněty a používá další doplňující techniky, které zvýrazní či dokonce přímo vytvoří výchovný efekt. Jde zejména o spory mezi klienty, o porušování hranic ve vztazích pracovník-klient a o nedodržování klubových pravidel.

Poradenství

Jde o rozhovor, probíhající nejčastěji v kontaktní místnosti, ideálně na žádost klienta, který nás prosí o radu v určité situaci. Hlavním cílem je řešit aktuální problémy a vybavit klienta takovými informacemi a dovednostmi, aby byl kompetentní řešit tyto své problémy sám.

Krizová intervence

Jedná se o službu, v rámci které je řešena krizová situace, která nastala v životě klienta. Hlavním cílem je nabídnout klientovi bezpečné prostředí, empatický přístup a pomoci mu zvládnout akutní stádium krize. Tuto službu poskytuje přednostně pracovník, který je v oblasti krizové intervence kvalifikován. Pracovník pomáhá klientovi, aby se ve své krizové situaci zorientoval, a nabízí možná řešení, jak situaci řešit. Pokud krize převyšuje schopnosti pracovníka, je možné s klientem zavolat na krizovou linku.

Přeposlání

Jedná se o službu, kdy klienta informujeme o návazné službě nebo instituci, kterou potřebuje. Může být poskytnuta samostatně, nebo v kombinaci s doprovodem nebo jednáním v institucí v zájmu klienta.

Doprovod

Služba doprovodu je klientovi poskytována v situacích, kdy je potřeba dohodnout návaznost dalších služeb a klient se necítí kompetentní pro jejich dojednání samostatně. Pracovník ho může doprovodit např. na úřad, do školy, k lékaři, pokud o to klient požádá, a asistovat mu při těchto jednání. V krizových situacích může být doprovod zprostředkován okamžitě, stejná situace platí i v momentě, kdy je k dispozici více pracovníků a situace si vyžaduje okamžité řešení. U situací, které lze, nebo je dokonce nutné řešit v dohodnutých termínech, je doprovod plánován s klientem do budoucna (např. vyřízení občanského průkazu).

Jednání s institucí v zájmu klienta

V případě potřeby může pracovník komunikovat s ostatními institucemi, a to vždy v jeho prospěch. Nejčastěji se jedná o OSPOD, školu, jiný úřad. Komunikace může být ústní, telefonická či písemná a musí být vždy prováděna s vědomím klienta. Klient je v ideálním případě komunikaci přítomen, nebo je s jejím obsahem dopředu seznámen. Nutné je získat souhlas klienta, což ale neplatí v případech, kdy pracovník plní svou ohlašovací povinnost dle zákona 108/2006 Sb.

Doučování, příprava do školy

Služba doučování a přípravy do školy je poskytována spíše okrajově. NZDM MeziČas neposkytuje pravidelné doučování a přípravu do školy, ale nárazově pomáhá žákům s prospěchovými potížemi při přípravách na důležité písemné práce, při psaní seminárních prací a při nezdarech při psaní domácích úkolů.

Rozvoj dovedností a návyků

Jde o situaci, kdy se klient zapojí do specifického programu, rozvíjejícího dovednost či návyk vhodný do budoucího života. Jedná se například o činnosti typu vaření, šití, určování času, orientace na mapě, zavazování tkaniček, trénink pozornosti prostřednictvím stolních her atp.

Akce a dílny

V případě, že se klient zúčastní nějaké nadstavbové akce či dílny mimo běžný program NZDM, například venkovní, výjezdové či celodenní, kdy je omezena sociální služba nebo se vůbec neposkytuju, zaznamenáváme výkon akce a dílny. Platí i v případě, že je na akci v roli realizátora či pomocníka. Dále také tento výkon zaznamenáváme, pokud se klient zúčastní dílen vedených interním či externím pracovníkem např. malování barvami na sklo, tvorba adventních věnců, zdobení velikonočních vajíček atp.

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 10:00-18:00
Úterý : 10:00-18:00
Středa : 10:00-18:00
Čtvrtek : 10:00-18:00
Pátek : 08:00-13:00
Terénní
Den - od - do
Poznámka
Úterý : 13:00-18:00
Benešov
Čtvrtek : 13:00-18:00
Benešov

Cílová skupina klientů

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Místo poskytování služby

Na Bezděkově 2004,25601 Benešov 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Benešov

Telefon

+420 605 956 637