Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Rodinné centrum ROUTA, z.s., Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Posláním PLEJS je poskytováním terénní sociální práce snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti. 

Cílem jsou děti, které:

 • vědí, kam se obrátit pro podporu, porozumění, pomoc,
 • se účastní dalšího vzdělávání,
 • mohou nebo se chtějí účastnit standardních volnočasových aktivit, 
 • jsou si vědomi rizika svého chování, způsobu volného času,
 • se orientují ve svých občanských právech a povinnostech.

PLEJS  je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku 6 - 26 let z Brandýsa nad Labem – Stará Boleslavi a Čelákovic a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením kvůli nepříznivé sociální situaci nebo pro své návyky či způsob života vedoucí ke konfliktu se společenským prostředím. Jedná se například o konflikty a obtíže ve škole či rodině, obtíže v navazování vrstevnických vztahů, rizikový způsob trávení volného času, experimenty a konzumace alkoholu a návykových látek, apod.

PLEJS nabízí:

 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích
 • porozumění, podporu a pomoc
 • nerizikové trávení volného času a snižování ohrožení sociálním vyloučením
 • poradenství v období dospívání
 • odbornou pomoc v nepříznivé sociální situaci
 • monitoring lokalit

Podpora je poskytována zejména v těchto oblastech:

Školní povinnosti - prevence záškoláctví, podpora při přípravě do školy, podpora při výběru vhodné střední školy.

Trávení volného času - prevence rizikového trávení volného času, podpora ve smysluplném trávení volného času, poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času, zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity) a zapojení do společenského, kulturního a sportovního dění, podpora při rozvoji individuálních dovedností – využití potenciálu dětí.

Zodpovědný přístup k životu - podpora při aktivním hledání zaměstnání, podpora při hledání a udržení bydlení, podpora v práci se svým rozpočtem, podpora při řešení dluhových situací.

Mezilidské vztahy - podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin; podpora při osvojení si základních pravidel společenského chování, nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem, podpora při zvládání náročných životních situací, podpora při ujasňování si životních priorit.

PLEJS je realizován terénní formou v přirozeném prostředí klientů, tj. ulicích, hřištích, okolí škol a ambulantní formou ve dvou klubech, tj. PLEJS BRANDEJS a PLEJS CzeLA. Oba kluby jsou vybaveny vhodným nábytkem a vybavením, k dispozici jsou PC, WIFI připojení k internetu, studijními pomůckami, knihami, deskovými hrami, výtvarnými pomůckami a dalším potřebami pro nerizikové trávení volného času. Klientům je k dispozici kuchyňka s drobným občerstvením, toaleta. 

 

Časový rozsah poskytování služeb

Terénní
Den - od - do
Poznámka
Úterý : 12:30-18:00
v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav
Čtvrtek : 12:30-15:00
v Čelákovicích
Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 12:30-18:00
v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav
Středa : 12:30-18:00
V Brandýse nad Labem-Stará Boleslav
Čtvrtek : 15:00-18:00
v Čelákovicích

Cílová skupina klientů

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Místo poskytování služby

Na dolíku 53,25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Masarykova 2083,25088 Čelákovice 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice

Telefon

608873926